Standard salgs- og leveringsbetingelser for

Q Pet ApS

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1.november 2022 til anvendelse, såfremt ikke andet er skriftlig aftalt Q Pet ApS og køber imellem.

1. Generelt

På qpet.dk kan du handle 24 timer i døgnet. Der kan dog ske vedligeholdelse, hvor vi lukker butikken i en kort periode. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i “indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Qpet.dk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder at dine dataoplysninger er sikret og ikke kan læses af andre udefrakommende.
Qpet.dk’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Beløbet for varerne faktureres, når varerne afsendes. Vi tager forbehold for pris- og trykfejl på hjemmesiden og forbeholder os retten til at annullere ordren, hvis der er tale om en væsentlig og/eller tydelig fejl.

2. Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare på qpet.dk, modtager du en ordrebekræftelse for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os. Husk at være opmærksom på at ordrebekræftelsen kan havne i spam boksen. Såfremt du har oplyst forkert mailadresse, er betingelserne stadigvæk gældende.

3. Priser

Alle priser er i danske kroner eller euro og eksklusiv moms, medmindre andet er angivet. Valutaen fremgår på varens pris.

4. Betaling

Q Pet ApS’s betalingsbetingelser er som angivet på fakturaen. Er betalingen ikke Q Pet ApS i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder Q Pet ApS sig ret til at beregne rente som angivet på faktura, fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres 2% morarentetillæg pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Q Pet ApS, som ikke er anerkendt af Q Pet ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Q Pet ApS, som om levering var sket til aftalt tid. Q Pet ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

5. Ejendomsforhold

Q Pet ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

6. Levering

Ordrer over 2.500,- kr. eksklusiv moms leveres fragtfrit i Danmark. Ordre under 2.500,- kr. ex moms tilskrives et fragtgebyr på 99,- kr. ex moms. Levering af ordre til udlandet tilskrives fragt på fakturaen.
Q Pet ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
Hvor ikke andet er aftalt, anses varen solgt ab lager. Risikoen går over til køber ved varens levering. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, eller ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne anses varen for at være leveret ved overdragelse til denne.

7. Restordre

Restordre eftersendes ikke. Restordre slettes, og køber skal genbestille varen.

8. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Q Pet ApS.

9. Produktændringer

Q Pet ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

10. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Q Pet ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.
Q Pet ApS har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tab af fortjeneste eller andet afledt tab.
Med mindre andet specielt er aftalt, har Q Pet ApS intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen.
Q Pet ApS er kun ansvarlig for personskade, når det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Q Pet ApS eller af nogen Q Pet ApS er ansvarlig for.

11. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: Q Pet ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Q Pet ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes selskabets fejl eller forsømmelse.
I den udstrækning, Q Pet ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Q Pet ApS skadesløs i samme omfang, som Q Pet ApS´s ansvar er begrænset efter punktet herover.

12. Reklamation

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest tre (3) hverdage efter varemodtagelsen skriftlig at underrette Q Pet ApS herom.
Såfremt leverancen ikke kvalitetsmæssigt svarer til det aftalte, har køber pligt til, hvis Q Pet ApS anmoder herom, at returnere varen på Q Pet ApS´s regning og risiko, hvor efter Q Pet ApS krediterer det fulde beløb. Q Pet ApS forbeholder sig retten til kun at modtage den defekte del. Såfremt leverancen ikke mængdemæssigt svarer til det aftalte, har Q Pet ApS ret til at kreditere/debitere differencen.
Forandringer eller indgreb i det købte uden Q Pet ApS’s skriftlige samtykke fritager Q Pet ApS fra enhver forpligtelse. Q Pet ApS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Q Pet ApS ikke finder fejl ved varen efter test, må der påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.

13. Kunde- og privatlivspolitik

For at handle på qpet.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
Firmanavn
Adresse
Telefon / mobilnummer
E-mail adresse
CVR nr.
Navn på kontaktperson

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for qpet.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi opbevarer og transmitterer kundeoplysninger krypteret.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@qpet.dk

14. Returnering

Eventuel returnering af varer kan kun ske efter skriftlig aftale med Q Pet ApS. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Lagervarer kan kun returneres såfremt varen/emballagen er fuldstændig ubeskadiget. Der fradrages i øvrigt 10% i fakturaprisen dog minimum 50,00 kr., med mindre andet er skriftligt aftalt. Al returnering sker for købers regning og risiko. Returneres varer uden forudgående aftale med Q Pet ApS, vil der ske returnering til køber for købers regning og risiko.

15. Tvister

Enhver tvist mellem Q Pet ApS og køber skal afgøres efter dansk ret.

16. Force Majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Q Pet ApS for ethvert ansvar, og Q Pet ApS forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Q Pet ApS’s kontrol, og som påvirker Q Pet ApS’s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

2022 Q Pet ApS